معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانلود برنامه هفتگی اساتید

احتراما برنامه  دانلود شده ذیل باید در ارتباط با کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت تکمیل وعلاوه بر نصب پرینت آن بر روی درب دفاتر اساتید به آدرس پست الکترونیک kerman.azad@gmail.com جهت درج در سایت دانشگاه و همچنین پست الکترونیک sanjesh@iauk.ac.ir  جهت انجام نظارت  ارسال گردد. در ضمن در برنامه فوق باید عنوان دروس ، شماره کلاس و ساعات مشاوره ذکر شده باشد.

دانلود فایل