معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

بخشنامه الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکترا