معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

ریاست

 

نام:محمد مهدی

نام خانوادگی:متقی پیشه

سمت:رییس اداره تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی:علوم وصنایع غذایی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

محل استقرار:ساختمان شماره 4

تلفن داخلی:1788

تلفن مستقیم:03431321788

آدرس الکترونیک:motaghi.mehdi@gemil.com