معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ناپیوسته

۱- مهندسی مکانیک ۲- علمی کاربردی معماری ۳- علمی کاربردی حسابداری ۴- علمی کاربردی گرافیک ۵- مهندسی تکنولوژی-عمران اب وفاضلاب ۶- تربیت معلم زبان وادبیات فارسی ۷- آموزش زبان انگلیسی ۸- آموزش وپرورش ابتدایی ۹- آموزش دینی وعربی ۱۰- علمی کاربردی ارتباط تصویری ۱۱- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ۱۲- مهندسی اجرایی عمران ۱۳- مهندسی تکنولوژی الکترونیک ۱۴- آموزش علوم تجربی ۱۵- آموزش ریاضی ۱۶- مهندسی تکنولوژی عمران ۱۷- مهندسی تکنولوژی معماری -۱۸- تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنی