معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

کاردانی پیوسته

1-مربی بهداشت مدارس2-کامپیوتر3-ساختمان4-مکانیک خودرو5-گرافیک5-معدن