معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

کاردانی پیوسته

۱- مربی بهداشت مدارس ۲- کامپیوتر ۳- ساختمان ۴- مکانیک خودر و۵- گرافیک ۵- معدن ۶- حسابداری -۷- معماری -۸- تربیت بدنی