معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

کارشناسی پیوسته

۱- علوم اجتماعی-خدمات ۲- علوم اجتماعی پژوهشگری ۳- علوم اجتماعی-دبیری ۴- علوم اقتصادی-اقتصاد نظری -۵- علوم ورزشی-گرایش علوم انسانی ورزشی ۶- مدیریت بازرگانی ۷- مدیریت دولتی ۸- مدیریت صنعتی ۹- اقتصاد بازرگانی ۱۰- تربیت دبیر انگلیسی ۱۱- حسابداری-حسابرسی ۱۲- حسابداری دولتی -۱۳- حسابداری مالیاتی ۱۴- حسابداری -۱۵- دبیری زبان انگلیسی ۱۶- زبان وادبیات انگلیسی ۱۷- زبان وادبیات فارسی ۱۸- الهیات ومعاذف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۹-پ رستاری ۲۰- مامایی ۲۱- تربیت بدنی وعلوم ورزشی-ورزش همگانی ۲۲- ریاضی محض ۲۳- شیمی کاربردی -۲۴- مهندسی شیمی ۲۵- فیزیک اتمی ۲۶- مهندسی کامپیوتر-سخت افزار ۲۷- مهندسی فن آوری اطلاعات ۲۸- مهندسی کامپیوتر نرم افزار ۲۹- مهندسی عمران ۳۰- مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی ۳۱- مهندسی برق-الکترونیک ۳۲- مهندسی پزشکی-بیومکانیک ۳۳- مهندسی صنایع ۳۴- مهندسی صنایع ۳۵- مهندسی فضای سبز ۳۶- مهندسی کشاورزی-آب ۳۷- مهندسی معدن-استخراج معدن ۳۸- مهندسی مکانیک حرارت سیالات ۳۹- مهندسی معماری ۴۰- مهندسی شهرسازی ۴۱- نقاشی-نقاشی عمومی ۴۲- مهندسی شیمی افت کشها ۴۳- ریاضیات وکاربردها ۴۴- زیست شناسی-علوم گیاهی ۴۵- الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه-حکمت اسلامی ۴۶- مهندسی مکانیک ۴۷- زیست شناسی-میکربیولوژی ۴۸- شیمی محض ۴۹- شیمی دارویی ۵۰- ارتباط تصویری ۵۱- زیست شناسی-سلولی ومولکولی ۵۲- زیست شناسی-: بیوشیمی ۵۳- زیست شناسی-: بیوفیزیک -۵۴- زیست شناسی سلولی ومولکوی وژنتیک -۵۵- مهندسی هوا فضا -۵۶- علوم ورزشی-علوم انسانی-ورزش همگانی -۵۷- علوم ورزشی-علوم انسانی-مدیریت ورزشی -۵۸- علوم ورزشی-علوم انسانی-رفتارحرکتی -۵۹- مهندسی برق -۶۰- اموزش زبان انگلیسی ۶۱- اموزش علوم اجتماع ۶۲- مددکاری اجتماعی -۶۳- مهندسی پزشکی -۶۴- ارتباط تصویری -َ