معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد

۱- آموزش زبان انگلیسی ۲- تربیت بدنی وعلوم ورزشی فیزولوژی ورزشی -۳- تربیت بدنی وعلوم ورزشی مدیریت ورزشی ۴- توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ۵- حسابداری ۶- حقوق جزا وجرم شناسی ۷- حقوق خصوصی ۸- روانشناسی بالینی ۹- روانشناسی عمومی ۱۰- زبان وادبیات عرب ۱۱- زبان وادبیات انگلیسی ۱۲- زبان وادبیات فارسی ۱۳- علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۴- علوم اجتماعی-جامعه شناسی ۱۵- علوم کتابداری واطلاع رسانی -۱۶- مترجمی زبان انگلیسی ۱۷- مدیریت اموزشی ۱۸- مدیریت اجرایی ۱۹- مدیرت بازرگانی ۲۰- ریاضی کاربردی ۲۱- مدیریت دولتی تشکیلات وروشها ۲۲- مدیریت دولتی-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی ۲۳- مدیریت دولتی-مدیریت مالی دولتی ۲۴- مدیریت دولتی -مدیریت نیروی انسانی ۲۵- مدیریت دولتی-مدیریت تحول -۲۶- مدیریت صنعتی -۲۷- مدیریت صنعتی-مدیریت پروژه ۲۸- مشاوره وراهنمایی ۲۹- الهیات ومعارف اسلامی علوم وقران وحدیث ۳۰- الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی ۳۱- مدیریت بحران ۳۲- آموزش ریاضی ۳۳- کاربردی آنالیزعددی ۳۴- ریاضی کاربردی-تحقیق درعملیات ۳۵- ریاضی محض ۳۶- زیست شناسی-علوم گیاهی-فیزیولوژی گیاهی ۳۷- ژئوفیزیک ۳۸- زیست شناسی-میکروبیولوژی ۳۹- شیمی آلی ۴۰- شیمی تجزیه ۴۱- فیزیک -حالت جامد -۴۲- مهندسی فن اوری اطلاعات- طراحی تولید نرم افزار ۴۳- مهندسی فن اوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری ۴۴- مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتر ۴۵- مهندسی کامپیوتری ۴۶- مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی ۴۷- آبیاری وزهکشی ۴۸- سازه ای آبی ۴۹- علوم ومهندسی اب- منابع آب ۵۰- مهندسی برق-الکترونیک ۵۱- مهندسی برق-قدرت سیستم های قدرت ۵۲- مهندسی برق-قدرت ۵۳- مهندسی صنایع ۵۴- مهندسی صنایع -مدیریت سیتم وبهروری ۵۵- مهندسی عمران-سازه -۵۶- مهندسی عمران -مهندسی سازه های هیدرولیکی ۵۷- مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت ساخت ۵۸- مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی ۵۹- مهندسی مکاترونیک ۶۰- برنامه ریزی شهری ۶۱- طراحی شهری ۶۲- معماری ۶۳- ریاضی محض-جبر ۶۴- ریاضی محض-آنالیز ۶۵- ریاضی-هندسه توپولوژی ۶۶- مهندسی آب وعمران سازه های هیدرولیکی ۶۷- علوم تربیتی - آموزش وپرورش پیش دبستانی ۶۸- فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی ۶۹- معارف اسلامی وحقوق-حقوق خانواده ۷۰- آموزش وبهسازی منابع انسانی ۷۱- فیزیک-بنیادی ۷۲- نانو فیریک ۷۳- زیست فناوری (بیو تکنولوژی) گرایش میکروبی ۷۴- مهندسی معدن اکتشاف ۷۵- مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ۷۶- مدیریت بازرگانی -۷۷- مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک ۷۸- مهندسی برق-مخابرات نوری ۷۹ مهندسی برق- سیستمهای الکترونیک دیجیتال ۸۰- مهندسی برق-افزاره های میکروونانوالکتریک ۸۱- مهندسی برق -مخابرات میدان موج -۸۲- مهندسی برق -سامانه های برقی وحمل ونقل ۸۳- مهندسی برق -مخابرات امن ورمزنگاری ۸۴- مهندسی برق -الکترونیک قدرت وماشینهای الکتریکی ۸۵- مهندسی برق-برنامه ریزی ومدیریت سیستم های انرژی الکتریکی ۸۶- مدیریت صنعتی-مدیریت عملکرد ۸۷- مهندسی برق-مخابرات سیستم ها ۸۸- مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی -۸۹- سنجش از دور سیستمهای اطلاعات جغرافیایی-مدیریت مخاطرات ۹۰- سنجش از دور سیستمهای اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب وخاک .۹۱- مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی -۹۲- مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی -۹۳- مدیریت بازرگانی-بازار یابی -۹۴- مدیریت دولتی-بودجه ومالیه عمومی -۹۵- مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی -۹۶- مدیریت دولتی-خط مشی گذاری -۹۷- مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتی -۹۸- علم اطلاعات ودانش شناسی-مدیریت اطلاعات -۹۷- روانشناسی تربیتی ۹۸- فیزولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربرد -۹۹- مدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت وبهره وری -۱۰۰- مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت وورزش های تفریح ۱۰۱- مدیریت ورزشی-مدیریت بازار یابی ورسانه ها درورزش -۱۰۲- مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی درسازمانها ۱۰۳- مدیریت کسب وکار-استراتژی ۱۰۴- مدیریت کسب وکار -فن اور ۱۰۵- مدیریت کسب وکار-مالی -۱۰۶ مشاوره-مشاوره حانواده -۱۰۷-پ رستاری-داخلی وجراحی -۱۰۸-پ زشکی-دکتری حرفه ای -۱۰۹- زیست شناسی سلولی ومولکولی-علوم سلولی -۱۱۰- زیست شناسی سلولی ومولکولی-میکروبیولوژی ۱۱۱- مهندسی کامپیوتر-نرم افزار -۱۱۲- مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی ورباتیکر ۱۱۳- مهندسی صنایع-مدیریت پروژه -۱۱۴- مهندسی صنایع- کیفیت وبهره وری -۱۱۵- مهندسی معدن-اکتشاف معد ۱۱۶- مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی -