معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتری

۱- حسابداری ۲- زبان وادبیات فارسی ۳- علوم اقتصادی -اقتصاد بین ا لملل ۴- شیمی آلی ۵- شیمی تجزیه ۶- مدیریت دولتی-تصمیم گیری وخط مشی گذاری -۷ مدیریت دولتی -۸ مدیریت دولتی-رفتار سازمانی ۹- مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی ۱۰- مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی -۱۱ ریاضی کاربردی -ا نالیز عددی -۱۲- زیست شناسی -میکروبیولوژی ۱۳- مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری -۱۴- ریاضی انالیز ۱۵- ریاضی جبر ۱۶- روانشناسی تربیتی ۱۷- تربیت بدنی وعلوم ورزشی -مدیریت ورزشی ۱۸- مهندسی برق-قدرت ۱۹- علوم ومهندسی آب-منابع آب ۲۰- مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی ۲۱- مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر ۲۲- شهرسازی ۲۳- مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت منابع آب ۲۴-پ زشکی- دکتری حرفه ای ۲۵- زبان وادبیات عرب ۲۶- زبان وادبیات انگلیسی ۲۷- آموزش زبان انگلیسی ۲۸- زیست شناسی ۲۹- فیزیولوژی گیاهی ۳۰- مهندسی عمران سازه -۳۱- سازه های آبی ۳۲- آبیاری وزهکشی ۳۳- مهندسی منابع آب ۳۴- معماری ۳۵- الکترونیک -۳۶ علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی ۳۷- مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت وورزش های تفریحی -۳۸- مدیریت ورزشی-مدیریت بازار یابی ورسانه ها درورزش -۳۹- مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی درسازمانهای ورزشی