معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

مسئول بایگانی آموزش

نام: محبوبه

نام خانوادگی: شهیدی زندی

سمت: مسئول بایگانی آموزش

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس روانسناسی عمومی

محل استقرار: ساختمان اداری (شماره ۴) طبقه همکف

تلفن داخلی :۱۷۴۴

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۴

 

 

 

نام: نسرین

نام خانوادگی: پایور

سمت: کارشناس امورآموزشی

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی: لیسانس

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه همکف

تلفن داخلی :۱۷۴۴

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۴

 

 

 

نام: مینا

نام خانوادگی: توحیدی

سمت: بایگان

مدرک تحصیلی: دیپلم

رشته تحصیلی: علوم انسانی

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۷۹۴

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۹۴

 

 

 

نام: احمد

نام خانوادگی: یوسفی بزنجانی

سمت: بایگان

رشته تحصیلی: کامپیوتر

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه همکف

تلفن داخلی :۱۷۴۴

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۴

 

 

 

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: نصیری بزنجانی

سمت: بایگان

رشته تحصیلی: علوم انسانی

مدرک تحصیلی: دیپلم

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۷۴۴

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۴