معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره امور آموزشی

نام: بهرام
نام خانوادگی: فرامرزی نیا
سمت: رییس اداره امورآموزشی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختملن شماره (۴) طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۷۵۴
تلفن مستقیم: ۳۴۳۱۳۲۱۱۷۵۴
آدرس پست الکترونیک: bahramframarzi@yahoo.com
سوابق اجرایی و پژوهشی: کارشناس رشته های طرح اموزش معلمان-کارشناس امتحانات