معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره امور آموزشی

نام: بهرام

نام خانوادگی: فرامرزی نیا

سمت: رییس اداره امورآموزشی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دانشجویی فوق لیسانس

محل استقرار دفتر: ساختمان شماره (۴) طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۷۵۴

تلفن مستقیم: ۳۴۳۱۳۲۱۱۷۵۴

آدرس پست الکترونیک: bahramframarzi@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی: کارشناس رشته های طرح اموزش معلمان-کارشناس امتحانات