معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره امتحانات و ثبت نمرات

نام: محمود

نام خانوادگی: نیک نژاد

سمت: رییس اداره امتحانات

رشته تحصیلی: مدیریت اموزشی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل استقرار دفتر: ساختمان شماره ۴ طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۷۷۶

تلفن مستقیم: ۳۴۳۱۳۲۱۷۷۶

آدرس پست الکترونیک: mahmoodniknegad@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی: کارشناس اموزش-رئیس اداره اموزش دانشکده فنی ومهندسی رئیس اداره امتحانات

 

 

نام: صالحه

نام خانوادگی: حاج اسماعیلی گوهری

سمت: مسئول ثبت نمرات

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

مدرک تحصیلی: لیسانس

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴)

تلفن داخلی: ۱۷۹۱

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۹۱

 

 

 

 

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: مشایخی

سمت: کاردان امورآموزشی

رشته تحصیلی: حقوق

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴)

تلفن داخلی :۱۷۹۱

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۹۱