معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره امتحانات و ثبت نمرات

نام: محمود
نام خانوادگی: نیک نژاد
سمت: رییس اداره امتحانات
رشته تحصیلی: مدیریت اموزشی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره ۴ طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۷۷۶
تلفن مستقیم: ۳۴۳۱۳۲۱۷۷۶
آدرس پست الکترونیک: mahmoodniknegad@yahoo.com
سوابق اجرایی و پژوهشی: کارشناس اموزش-رئیس اداره اموزش دانشکده فنی ومهندسی رئیس اداره امتحانات
 
 
نام: صالحه
نام خانوادگی: حاج اسماعیلی گوهری
سمت: مسئول ثبت نمرات
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴)
تلفن داخلی: ۱۷۹۱
تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۹۱
 
 
 
 
نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: مشایخی
سمت: کاردان امورآموزشی
رشته تحصیلی: حقوق
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴)
تلفن داخلی :۱۷۹۱
تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۹۱