معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره پذیرش و ثبت نام

نام: مرحمت

نام خانوادگی: اشرف زاده

سمت: رییس اداره پذیرش وثبت نام

رشته تحصیلی: شیمی

مدرک تحصیلی: لیسانس

محل استقرار دفتر: ساختمان شماره (۴) طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۷۴۵

تلفن مستقیم: ۳۴۳۱۳۲۱۷۴۵

آدرس پست الکترونیک: marhamat.ashrafzade@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی: کارشناس آموزش رشته علوم اجتماعی-رئیس اداره پذیرش وثبت نام