معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره تحصیلات تکمیلی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: حمیدیان

سمت: رییس اداره تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

مدرک تحصیلی: دانشجویی دوره دکتری مهندسی عمران

محل استقرار: ساختمان شماره ۴

تلفن داخلی :۱۷۸۸

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۸۸

ادرس الکترونیک: hamideyan2011@gimel.com

 

 

 

 

نام: نفیسه

نام خانوادگی: حسن زاده سبلوئی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل استقرار: ساختمان شماره (۴) طبقه همکف

سمت: کارشناس امور آموزشی

تلفن داخلی: ۱۷۸۷

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۸۷