معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره تحصیلات تکمیلی

نام: محمد مهدی

نام خانوادگی: متقی بیشه

سمت: رییس اداره تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی: علوم وصنایع غذایی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

محل استقرار: ساختمان شماره ۴

تلفن داخلی :۱۷۸۸

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۸۸

ادرس الکترونیک: motaghi@gemil.com

 

 

 

 

نام: نفیسه

نام خانوادگی: حسن زاده سبلوئی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل استقرار: ساختمان شماره (۴) طبقه همکف

سمت: کارشناس امور آموزشی

تلفن داخلی: ۱۷۸۷

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۸۷