معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره سنجش و نظارت

نام:; کریم

نام خانوادگی: درانی عرب

سمت: رئیس اداره سنجش ونظارت

رشته تحصیلی: عمران-سازه

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

محل استقرار: ساختمان هیات علمی طبقه اول

تلفن داخلی :۱۳۰۵

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۳۰۵

آدرس پست الکترونیک:.

 

 

 

نام: علی

نام خانوادگی: معین الدینی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

سمت: مسئول دفتر سنجش ونظارت

تلفن داخلی :۱۳۰۵

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۳۰۵