معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره سنجش و نظارت

نام: افشین

نام خانوادگی: صالحی

سمت: رئیس اداره سنجش ونظارت

رشته تحصیلی: تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

محل استقرار: ساختمان هیات علمی طبقه اول

تلفن داخلی :۱۳۰۵

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۳۰۵

آدرس پست الکترونیک :a.salehi89@yahoo.cmo

 

 

 

نام: شراره

نام خانوادگی: فقیه میرزایی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

سمت: کارشناس امورآموزشی (مسئول برنامه ریزی آموزشی)

تلفن داخلی :۱۳۰۵

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۳۰۵