معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

صفحات مرتبط

  • - مدیریت برنامه ریزی وارزیابی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی وارزیابی آموزشی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: حمیدیان

سمت: مدیر برنامه ریزی وارزیابی آموزشی / رییس اداره تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

مدرک تحصیلی: دانشجویی ودره دکتری تخصصی عمران

محل استقرار: ساختمان شماره ۴

تلفن داخلی :۱۷۸۸

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۸۸