معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

صفحات مرتبط

  • - اداره کار گزینی هئیت علمی

اداره کار گزینی هئیت علمی

نام: نرگس

نام خانوادگی: دهقان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

سمت: رییس اداره کارگزینی هیئت علمی

محل استقرار: ساخنمان اداری شماره (۴) طبقه اول

تلفن داخلی :۱۷۴۲

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۲

 

 

 

نام: آمنه

نام خانوادگی: گلرسان کرمانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

سمت: کارشناس اموراداری (کارگزین)

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۷۴۲

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۲

 

 

نام: فهیمه

نام خانوادگی: زریسفی کرمانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

سمت: کارشناس اموراداری (کارگزین)

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۷۴۱

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۱

 

 

 

نام: ویکتوریا

نام خانوادگی: ساروئیه

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی-سیستمهای اطلاعاتی

سمت: کارشناس اموراداری (کارگزین)

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه اول

تلفن داخلی :۱۷۴۲

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۲

 

 

 

نام: مهتاب

نام خانوادگی: ادهمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی-سیستمهای اطلاعاتی

سمت: کارشناس امورآموزشی

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۷۴۱

تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۱

 

 

 

نام: مریم

نام خانوادگی: شیخ زاده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: میکربیولوژی

سمت: کارشناس اموراداری (کارگزین)

محل استقرار: ساختمان اداری شماره (۴) طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۷۴۱

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۱

 

 

 

 

نام: مهرانگیز

نام خانوادگی: باقی زاده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: زبان وادیبات فارسی

سمت: کارشناس آموزشی

محل استقرار: ساختمان اداری شماره ۴ (طبقه اول)

تلفن داخلی: ۱۷۴۲

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۴۲