معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

معاونین پیشین

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب مدت مسئولیت
1 اقای دکتر محمد قزل ایاغ - -
2 اقای محمد حسن نوری - -
3 اقای مهندس رضا طالبی زاده - -
4 اقای دکتر حمید بدیعی 73/08/05تا76/10/08 3 سال
5 اقای دکتر محمدحسین متقی پیشه 76/07/02تا79/07/01 ا سال
6 اقای مجید غلامحسین پور 79/07/01تا81/06/04 3 سال
7 اقای دکتر محمد مهدی متقی پیشه 81/08/20تا83/07/27و88/09/03تا89/09/09 3 سال
8 اقای دکتر ارشام برومند سعید 83/07/27تا86/07/09 3 سال
9 اقای دکتر امید طیاری 86/06/17تا88/09/03و89/10/04تا92/04/29 6سال
10 اقای دکتر محمد مهدی فروغی 05/22/1992 تاکنون