معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدیر کل امور اموزشی

نام: لاله

نام خانوادگی: لری دشتبان

سمت: مدیرکل امور آموزشی
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان اداری شماره ۴ طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۷۵۲
تلفن مستقیم: ۰۳۴۳۱۳۲۱۷۵۲ : lalehlorie@yahoo.com
سوابق اجرایی و پژوهشی: مسئول امور فارغ التحصیلان-مدیرکل امور اموزشی