معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

صفحات مرتبط

مدیریت برنامه ریزی وارزیابی آموزشی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: حمیدیان

سمت: مدیر برنامه ریزی وارزیابی آموزشی / ‏مدیر‬ تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی: عمران

مدرک تحصیلی: دانشجویی دوره دکتری عمران

محل استقرار: ساختمان شماره ۴

تلفن داخلی :۱۷۸۸

تلفن مستقیم :۰۳۴۳۱۳۲۱۷۸۸

ادرس الکترونیک :hamideyan2011@gmeil.com