معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدیریت برنامه ریزی وارزیابی آموزشی

نام:محمد مهدی

نام خانوادگی:متقی پیشه

سمت:مدیر برنامه ریزی وارزیابی آموزشی/ رییس اداره تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی:علوم وصنایع غذایی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

محل استقرار:ساختمان شماره 4

تلفن داخلی:1788

تلفن مستقیم:03431321788

ادرس الکترونیک:motaghi.mehdi@gemil.co