معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اداره امتحانات وثبت نمرات

نام:صالحه

نام خانوادگی:حاج اسماعیلی

سمت:مسئول ثبت نمرات

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت اجرایی

محل استقرار:ساختمان اداری شماره4 طبقه اول

تلفن داخلی:1779

تلفن مستقیم:03431321779