نمایش بر اساس 
دانلود برنامه هفتگی اساتید

احتراما برنامه  دانلود شده ذیل باید در ارتباط با کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت تکمیل وعلاوه بر نصب پرینت آن بر روی درب دفاتر اساتید به آدرس پست الکترونیک kerman.azad@gmail.com جهت درج در سایت دانشگاه و همچنین پست الکترونیک sanjesh@iauk.ac.ir  جهت انجام نظارت  ارسال گردد. در ضمن در برنامه فوق باید عنوان دروس ، شماره کلاس و ساعات مشاوره ذکر شده باشد.

دوشنبه 20 مهر 1394
دانلود فایل پیوست

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 4 اسفند 1395
تعداد بازديد : 8501
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :