نمایش بر اساس 
  دفتر برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی
 دانلود برنامه هفتگی اساتید
قابل توجه مدیران محترم گروههای آموزشی
دوشنبه 20 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :