1-حسابداری2-زبان وادبیات فارسی3-علوم اقتصادی4-شیمی آلی5-شیمی تجزیه6-مدیریت دولتی-تصمیم گیری وخط مشی گذاری-7 مدیریت دولتی-8مدیریت دولتی-رفتار سازمانی9-مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی10-مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی-11ریاضی کاربردی-12-زیست شناسی -میکروبیولوژی13-مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری-14-ریاضی انالیز15-ریاضی جبر16-روانشناسی تربیتی17-تربیت بدنی وعلوم ورزشی -مدیریت ورزشی18-مهندسی برق-قدرت19-مهندسی عمران آب20-مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی21-مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر22-شهرسازی23-مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت منابع آب22-پزشکی-دکتری حرفه ای23-زبان وادبیات عرب24-زبان وادبیات انگلیسی25-آموزش زبان انگلیسی26-زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهی27-مهندسی عمران سازه-28-سازه های آبی29-آبیاری وزهکشی30-مهندسی منابع آب31-معماری

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :