1-مهندسی مکانیک2-علمی کاربردی معماری3-علمی کاربردی حسابداری4-علمی کاربردی گرافیک5-مهندسی تکنولوژی-عمران اب وفاضلاب6-تربیت معلم زبان وادبیات فارسی7-آموزش زبان انگلیسی8-آموزش وپرورش ابتدایی9-آموزش دینی وعربی10-علمی کاربردی ارتباط تصویری11-مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر12-مهندسی اجرایی عمران13-مهندسی تکنولوژی الکترونیک14-آموزش علوم تجربی15-آموزش ریاضی16-مهندسی تکنولوژی عمران17-مهندسی تکنولوژی معماری-18-تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنی

 

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :