1-علوم اجتماعی-خدمات2-علوم اجتماعی پژوهشگری3-علوم اجتماعی-دبیری4-علوم اقتصادی-اقتصاد نظری-5-علوم ورزشی-گرایش علوم انسانی ورزشی6-مدیریت بازرگانی7-مدیریت دولتی8-مدیریت صنعتی9-اقتصاد بازرگانی10-تربیت دبیر انگلیسی11-حسابداری-حسابرسی12-حسابداری دولتی-13-حسابداری مالیاتی14-حسابداری-15-دبیری زبان انگلیسی16-زبان وادبیات انگلیسی17-زبان وادبیات فارسی18-الهیات ومعاذف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی19-

پرستاری20-مامایی21-تربیت بدنی وعلوم ورزشی-ورزش همگانی22-ریاضی محض23-شیمی کاربردی-24-مهندسی شیمی25-فیزیک اتمی26-مهندسی کامپیوتر-سخت افزار27-مهندسی فن آوری اطلاعات28-مهندسی کامپیوتر نرم

افزار29-مهندسی عمران30-مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی31-مهندسی برق-الکترونیک32-مهندسی پزشکی-بیومکانیک33-مهندسی صنایع34-مهندسی صنایع35-مهندسی فضای سبز36-مهندسی کشاورزی-

آب37-مهندسی معدن-استخراج معدن38-مهندسی مکانیک حرارت سیالات39-مهندسی معماری40-مهندسی شهرسازی41-نقاشی-نقاشی عمومی42-مهندسی شیمی افت کشها43-ریاضیات وکاربردها44-زیست شناسی-علوم گیاهی45-الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه-حکمت اسلامی46-مهندسی مکانیک47-زیست شناسی-میکربیولوژی48-شیمی محض49-شیمی دارویی50-ارتباط تصویری51-زیست شناسی-سلولی ومولکولی52-زیست شناسی-:بیوشیمی53-زیست شناسی-:بیوفیزیک

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :