1-معماری-2-حسابداری3-بهداشت خانواده4-تربیت بدنی -مربیگری5-علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر6-کاردانی فنی عمران -ساختمانهای بتنی7-کاردانی فنی معدن -استخراج معادن زغال سنگ8-معماری سنتی9-تربیت معلم آموزش علوم

تجربی10-تربیت معلم آموزش دینی وعربی11-تربیت معلم آموزش ریاضی12-امورمالی ومالیاتی13-آموزش ابتدایی

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :