1-آموزش زبان انگلیسی2-تربیت بدنی وعلوم ورزشی فیزولوژی ورزشی-3-تربیت بدنی وعلوم ورزشی مدیریت ورزشی4-توسعه اقتصادی5-حسابداری6-حقوق جزا وجرم شناسی7-حقوق خصوصی8-روانشناسی بالینی9-روانشناسی

عمومی10-زبان وادبیات عرب11-زبان وادبیات انگلیسی12-زبان وادبیات فارسی13-علم اطلاعات ودانش شناسی14-علوم اجتماعی-جامعه شناسی15-علوم کتابداری واطلاع رسانی-16-مترجمی زبان انگلیسی17-مدیریت اموزشی18-مدیریت اجرایی19-مدیرت بازرگانی20-ریاضی کاربردی21-مدیریت دولتی تشکیلات وروشها22-مدیریت دولتی-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی23-مدیریت دولتی-مدیریت مالی دولتی24-مدیریت دولتی -مدیریت نیروی انسانی25-مدیریت دولتی-

مدیریت تحول-26-مدیریت صنعتی27-مدیریت ورزشی28-مشاوره وراهنمایی29-الهیات ومعارف اسلامی علوم وقران وحدیث30-الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی31-مدیریت بحران 32-آموزش ریاضی33-ریاضی

کاربردی آنالیزعددی34-ریاضی کاربردی-تحقیق درعملیات35-ریاضی محض36-زیست شناسی-علوم گیاهی-فیزیولوژی گیاهی37-ژئوفیزیک38-زیست شناسی-میکروبیولوژی39-شیمی آلی40-شیمی تجزیه41-فیزیک -حالت جامد-42-

مهندسی فن اوری اطلاعات- طراحی تولید نرم افزار43-مهندسی فن اوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری44-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتر45-مهندسی کامپیوتری46-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی47-آبیاری

زهکشی48-سازه ای آبی49-مهندسی منابع آب50-مهندسی برق-الکترونیک51-مهندسی برق-قدرت سیستم های قدرت52-مهندسی برق-قدرت53-مهندسی صنایع54-مهندسی صنایع -مدیریت سیتم های وبهروری55-مهندسی عمران-

سازه-56-مهندسی عمران -مهندسی سازه های هیدرولیکی57-مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت ساخت58-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی59-مهندسی مکاترونیک60-مهندسی مکاترونیک-61-برنامه ریزی شهری62-طراحی شهری63-

معماری64-ریاضی محض-جبر65-ریاضی محض-آنالیز66-ریاضی-هندسه توپولوژی67-مهندسی آب وعمران سازه های هیدرولیکی68-علوم تربیتی-آموزش وپرورش پیش دبستانی69-معارف اسلامی وحقوق-حقوق خانواده70-آموزش

وبهسازی منابع انسانی71-فیزیک-بنادی72-نانو فیریک73-زیست فناوری(بیو تکنولوژی)گرایش میکروبی74-مهندسی معدن اکتشاف75-مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم76-مدیریت بازرگانی-77-مهندسی برق مدارهای مجتمع

الکترونیک78-مهندسی برق-مخابرات نوری79مهندسی برق- سیستمهای الکترونیک دیجیتال80-مهندسی برق-افزاره های میکروونانوالکتریک81-مهندسی برق -مخابرات میدان موج-82-مهندسی برق -سامانه های برقی وحمل ونقل83-

مهندسی برق مخابرات امن ورمزنگاری8-مهندسی برق -الکترونیک قدرت وماشینهای الکتریکی85-مهندسی برق-برنامه ریزی ومدیریت سیستم های انرژی الکتریکی86-مدیریت صنعتی-مدیریت عملکرد87-مهندسی برق-مخابرات

سیستم ها88-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-89-سنجش از دور سیستمهای اطلاعات جغرافیایی-مدیریت مخاطرات90-سنجش از دور سیستمهای اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب وخاک.

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :