نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: فروغی
سمت: معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی
رشته تحصیلی:
1-کارشناسی:شیمی کاربردی
2-کارشناسی ارشد:شیمی تجزیه
3-دکترای:شیمی تجزیه-الکتروشیمی
مدرک تحصیلی: دکترا
محل استقرار دفتر: اداره کل اموزش طبقه همکف
تلفن داخلی: 1511
تلفن مستقیم: 03433210057
آدرس پست الکترونیک: amozeshi@iauk.ac.ir
سوابق اجرایی  و پژوهشی:
1-رئیس شورای آموزش وتحصیلات تکمیلی استان کرمان
2-رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب واستخدام هیات علمی استان کرمان
3-رئیس کانون فارغ التحصیلان منطقه7
4-مدیرآموزشی منطقه7
5-مسئول کارگزینی هیات علمی منطقه7
6-مسئول اموراموزشی ودانشجویی منطقه 7
7-مسئول سنجش ونظارت منطقه7
8-دبیرکمیسیون مواردخاص آموزشی منطقه 7
9-عضوکمیته انضباطی دانشجویی واحد کرمان
10-عضوکمیته تجدیدنظرانتظامی هیات علمی منطقه 7
11-عضوکمیته بدوی انضباطی دانشجویی منطقه7
12-عضوشورای سیاست گذاری های اموزشی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی
13-عضو هیات های نظارت وارزیابی سازمتن مرکزی دانشگاه
14-عضو کمیسیون دائمی دانشگاه های استان کرمان
15-عضوکمیته گسترش رشته های تحصیلی استان کرمان
16-دبیر کمیته منتخب هیات ممیزه واحد کرمان
 
نام و نام خانوادگی مسئول دفتر: خانم فاطمه تیمورپور
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :