نام:محمد مهدی

نام خانوادگی:متقی پیشه

سمت:مدیر برنامه ریزی وارزیابی آموزشی/ رییس اداره تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی:علوم وصنایع غذایی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

محل استقرار:ساختمان شماره 4

تلفن داخلی:1788

تلفن مستقیم:03431321788

ادرس الکترونیک:motaghi.mehdi@gemil.com

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :