نام:نرگس

نام خانوادگی:دهقان

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

رشته تحصیلی:مدیریت آموزشی

محل استقرار:ساختمان اداری(شماره1) طبقه سوم

سمت:رییس اداره کارگزینی هیئت علمی

تلفن داخلی:1535

تلفن مستقیم:03431321535

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :