نام:افشین

نام خانوادگی:صالحی

سمت:رئیس اداره سنجش ونظارت

رشته تحصیلی:تاریخ

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

محل استقرار:ساختمان شماره(1) طبقه همکف

تلفن داخلی:1509

تلفن مستقیم:03431321509

آدرس پست الکترونیک:a.salehi89@yahoo.com

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 دفتر تحصیلات تکمیلی
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :