نام: مرحمت
نام خانوادگی: اشرف زاده
سمت: رییس اداره پذیرش وثبت نام
رشته تحصیلی: شیمی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره (1) طبقه همکف
تلفن داخلی: 1504
تلفن مستقیم: 3431321504
آدرس پست الکترونیک: marhamat.ashrafzade@yahoo.com
سوابق اجرایی  و پژوهشی: کارشناس آموزش رشته علوم اجتماعی-رئیس اداره پذیرش وثبت نام
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :