نام: بهرام 
نام خانوادگی: فرامرزی نیا
سمت: رییس اداره  امورآموزشی
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرک تحصیلی: لیسانس
محل استقرار دفتر:ساختملن شماره (1) طبقه همکف
تلفن داخلی: 1514
تلفن مستقیم: 3431321514
آدرس پست الکترونیک: bahramframarzi@yahoo.com
سوابق اجرایی  و پژوهشی: کارشناس رشته های طرح اموزش معلمان-کارشناس امتحانات
 
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :