نام: محمود
نام خانوادگی: نیک نژاد
سمت: رییس ادره امتحانات
رشته تحصیلی: مدیریت اموزشی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
محل استقرار دفتر: ساختمان دانشکده علوم
تلفن داخلی: 1865
تلفن مستقیم: 3431321865
آدرس پست الکترونیک: mahmoodniknegad@yahoo.com
سوابق اجرایی  و پژوهشی: کارشناس اموزش-رئیس اداره اموزش دانشکده فنی ومهندسی رئیس اداره امتحانات
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :