معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

قابل توجه مدیران محترم گروههای آموزشی
احتراما برنامه  ذیل باید در ارتباط با کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت تکمیل وعلاوه بر نصب پرینت آن بر روی درب دفاتر اساتید به آدرس پست الکترونیک sanjesh@iauk.ac.ir  جهت انجام نظارت ارسال گردد. در ضمن در برنامه فوق باید عنوان دروس ، شماره کلاس و ساعات مشاوره ذکر شده باشد.
http://amoozesh.iauk.ac.ir/fa/forms/25/47/bodyView/126